NEDROM TECH
Vakkundige laadpaal installaties

Installatievoorwaarden EV oplaadpunten

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1.1. De Laadpunt installateur: NEDROM TECH B.V. - Kvk: 75139510 - bied aan hun diensten via de internetpagina www.laadpaal-installatie.com
1.2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Laadpunt installateur een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
1.3. Partijen: Laadpunt installateur en de Wederpartij gezamenlijk.
1.4. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Laadpunt installateur zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten en/of het verlenen van Diensten.
1.5. EV oplaadpunt: een voorziening op een bepaalde locatie die bestemd is om de batterij van een Elektrisch Voertuig op te laden.
1.6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2. De Installatie van een EV oplaadpunt
2.1. Een EV oplaadpunt kan alleen gemonteerd worden op een locatie die voldoet aan de daarvoor geldende eisen en dient aangesloten te kunnen worden op een elektrotechnische installatie die voldoet aan de daaraan gestelde eisen, conform de installatie-instructies en de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. De termijnen voor installatie van de EV oplaadpunt zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van/bij de Wederpartij en de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de levering van de overeengekomen installatie van Laadpalen. Termijnen voor installatie kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden en het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten of van de gebouweigenaar in geval van bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming(en) en medewerking van de gebouweigenaar en/of enige andere derde waarvoor de toestemming en/of medewerking is vereist teneinde de Laadpalen tijdig, juist en volledig te kunnen installeren.
2.3. De installatie en de turn-key oplevering van een EV oplaadpunt wordt verzorgd door eigen team of door gecertificeerde derden die worden ingeschakeld door Laadpunt installateur
2.4. De Laadpunt installateur zal binnen redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst contact (laten) opnemen met de Wederpartij teneinde een installatiedatum af te spreken.
2.5. De Wederpartij staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en accuraat is. De Laadpunt installateur  baseert zijn Offerte op de informatie die de Wederpartij verstrekt. Indien bij installatie blijkt dat deze informatie niet juist is, komen alle extra kosten voor rekening van de Wederpartij. Installatiekosten worden na akkoord van de Wederpartij op de Offerte niet gecrediteerd, tenzij partijen anders overeengekomen.
2.6. Meerwerkkosten van installatie worden door de installateur ofwel ter plekke met de Wederpartij afgesproken en door de Wederpartij voor akkoord ondertekend ofwel door de gecertificeerde installateur doorgegeven worden aan De Laadpunt installateur Wederpartij zal met De Laadpunt installateur afstemmen of deze meerwerkkosten akkoord zijn, waarna de werkzaamheden zullen plaatsvinden.
2.7. Alle schade in verband met de door de Wederpartij verstrekte informatie, waaronder begrepen informatie die door de Wederpartij wordt verstrekt over het gebruik van de verschillende installatieautomaten in de groepenkast, komen voor rekening en risico van de Wederpartij.
2.8. Indien de directe werkuitvoering door oorzaken buiten de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van De Laadpunt installateur wordt belemmerd is De Laadpunt installateur  gerechtigd die hieruit voortvloeiende kosten apart aan de Wederpartij in rekening te brengen.
2.9. Installatie afspraken kunnen tot 5 werkdagen van tevoren kosteloos door de Wederpartij worden afgezegd of worden verplaatst. Indien de Wederpartij een installatie afspraak minder dan 5 werkdagen van tevoren afzegt of verplaatst, of indien de installateur de Wederpartij niet aantreft op het afgesproken tijdstip dan wel de benodigde voorbereidingen zijn door de Wederpartij niet getroffen waardoor de installateur zijn werkzaamheden niet kan aanvangen, is de Wederpartij een vaste kostenvergoeding aan De Laadpunt installateur verschuldigd. Deze kostenvergoeding is € 250,00 exclusief btw.
2.10. De Laadpunt installateur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de situatie waarin de Wederpartij zelf tracht een installatie uit te (laten) voeren of een storing van een Publiek of Private EV oplaadpunt te verhelpen.
2.11. De Laadpunt installateur  is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie van een EV oplaadpunt. De Wederpartij zal, voor eigen rekening en risico, alle benodigde voorzorgsmaatregelen (laten) treffen teneinde een veilige en probleemloze installatie mogelijk te maken. De Wederpartij vrijwaart De Laadpunt installateur  en de door De Laadpunt installateur  ingeschakelde derden tegen alle schade die zij lijden indien deze voorzorgsmaatregelen onvoldoende blijken te zijn.
2.12. Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Wederpartij, of de persoon namens de Wederpartij waarbij de Wederpartij garandeert dat deze persoon bevoegd is om namens de Wederpartij te handelen zonder dat De Laadpunt installateur dit moet verifiëren, dient bij de oplevering aanwezig te zijn. De installateur loopt samen met de Wederpartij een opleveringsformulier na door middel van het invullen van een werkbon. De Wederpartij dient tijdens de oplevering alle gebreken die hij constateert of redelijkerwijs kan constateren, te melden aan de installateur. De installateur zal de geconstateerde gebreken vermelden op de checklist oplevering en deze in overleg met de Wederpartij binnen een redelijke termijn herstellen.
2.13. De oplevering is door de Wederpartij geaccepteerd, zodra het opleveringsformulier is nagelopen en de Wederpartij deze heeft ondertekend. De acceptatie van de oplevering betekent dat de Wederpartij de installatie heeft geaccepteerd, behoudens de eventuele op het opleveringsformulier vermelde gebreken. De oplevering is te allen tijde geaccepteerd wanneer Wederpartij de EV oplaadpunt in gebruik heeft genomen
2.14. Kleine gebreken die de ingebruikneming van de EV oplaadpunt niet in de weg staan en binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld zijn voor de Wederpartij geen reden om de acceptatie van de oplevering te weigeren.
2.15. Gebreken die niet zijn gemeld bij oplevering zijn door de acceptatie van de oplevering door de Wederpartij geaccepteerd.
2.16. Wordt de EV oplaadpunt in gebruik genomen voordat de acceptatie van de oplevering heeft plaatsgevonden dan geldt de ingebruikneming als acceptatie van de Laadpaal door de Wederpartij.
2.17. Indien de Wederpartij de oplevering niet accepteert dient hij binnen 48 uur schriftelijk via info@laadpaal-installatie.com aan te geven waarom hij niet akkoord is met de oplevering. De Laadpunt installateur  of de installateur zullen dan binnen redelijke termijn contact opnemen met de Wederpartij om tot een nieuwe oplevering te komen. De nieuwe oplevering vindt plaats overeenkomstig hetgeen omtrent oplevering is bepaald in dit artikel.
2.18. De Wederpartij is volledig aansprakelijk voor, en vrijwaart De Laadpunt installateur  tegen, alle schade die NEDROM TECH B.V.  lijdt in verband met de installatie voor zover deze geschiedt door de Wederpartij of door een namens de Wederpartij ingeschakelde derde. Indien De Laadpunt installateur in een dergelijk geval door de Wederpartij wordt verzocht om nadien een storingsonderzoek te verrichten en/of herstelwerkzaamheden te plegen dan komen de hieraan verbonden kosten (waaronder begrepen de redelijke installatie-, materiaal-, reparatie- en voorrijkosten) voor rekening van de Wederpartij.
2.19. De Laadpunt installateur  kan alleen aansprakelijk gehouden worden voor installatiewerk dat is uitgevoerd door installatiepartners ingeschakeld door De Laadpunt installateur. Indien er veranderingen of uitbreidingen worden toegepast door een andere partij, al dan niet in een later stadium, vervalt elke aansprakelijkheid op de gehele installatie van de EV oplaadpunt.
2.20. De Laadpunt installateur kan het aanbod van de Diensten naar bepaalde bestemmingen te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken op grond van kwaliteits- en/of kwantiteitsoverwegingen.

3. Wat wordt verstaan onder installatie
3.1. Onder Installatie wordt verstaan: het aansluiten, inregelen en testen van het product. Indien gewenst zal er een korte uitleg worden gegeven over het product. Enkel de bestelde materialen worden geïnstalleerd. Bij de installatie van het product beperkt de installateur zich tot de materialen welke worden geleverd bij het product. Additionele producten en materialen kunnen tegen een meerprijs (materiaal en uren) door onze installateur geïnstalleerd worden. Indien de Wederpartij hiervan gebruik wil maken wordt er door de installateur een notitie gemaakt op het opleveringsformulier welke u dient te ondertekenen. Indien u geen akkoord geeft, heeft De Laadpunt installateur het recht de installatie niet uit te voeren. U dient er rekening mee te houden dat De Laadpunt installateur een redelijke tijd vooraf op de hoogte gesteld dient te worden van het verzoek voor extra werkzaamheden. Het is dan ook mogelijk dat wij hierdoor een nieuwe afspraak moeten inplannen om de installatie af te kunnen ronden. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij u in rekening gebracht.

4. Wat verwachten we van u als Wederpartij
4.1. U dient zelf aanwezig te zijn op het afgesproken en bevestigde tijdstip. Bent u ondanks een bevestiging van de afspraak niet aanwezig en wordt dit niet uiterlijk 4 dagen voor de afspraak aan ons doorgegeven, hetzij telefonisch of per mail, kunnen er kosten door De Laadpunt installateur in rekening worden gebracht à € 250,00 projectkosten, plus eventuele andere bijkomende kosten zoals gehuurde hoogwerkers, graafmachines, gereedschappen, etc, voor zover deze noodzakelijk geacht werden door de installateur.  Dit geldt tevens voor overige annuleringen die niet uiterlijk 4 dagen voor de afspraak op vergelijkbare wijze (mail of telefoon) aan De Laadpunt installateur worden doorgegeven. De afspraak is altijd een indicatie. Door overmacht is het mogelijk dat een installateur eerder of later dan het afgesproken tijdstip aanwezig is, of dat de afspraak volledig verplaatst dient te worden. De Laadpunt installateur doet er alles aan dit te voorkomen, maar kan soms te maken krijgen met situaties van overmacht en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. U wordt gevraagd de factuur te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn van 3 dagen na dagtekening factuur.

5. Boren, graafwerkzaamheden en bestrating
Voor de meeste installaties dient de installateur te boren of graven, of bestaande bestrating/tuin tijdelijk te verwijderen. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, bevestigt u dat u op de hoogte bent van waar alle bestaande leidingen zich bevinden. Om beschadigingen aan de bestaande leidingen in de grond/muur te voorkomen, dient u de installateur -voorafgaand aan de opdracht- te wijzen op waar deze eventuele kabels of leidingen zich bevinden. De ondergrond dient geschikt te zijn voor graafwerkzaamheden (geen cement/beton). De installateur en met nadruk De Laadpunt installateur  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het raken van een leiding en eventuele gevolgschade. Indien de ondergrond niet geschikt blijkt te zijn, en de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, wordt de afspraak verplaatst en worden voorrijkosten in rekening gebracht t.h.v. € 250,00. Indien ter plekke blijkt dat De Laadpunt installateur de boorwerkzaamheden niet kan uitvoeren en er een gespecialiseerd extern bedrijf noodzakelijk is voor deze werkzaamheden, wordt de afspraak verplaatst. De extra kosten worden doorberekend aan u als Wederpartij. De Laadpunt installateur  kan de boor- en/of graafwerkzaamheden voor de consument uitvoeren, echter kan en zal er geen kwaliteitsgarantie afgegeven worden voor de herstelwerkzaamheden. U kunt er voor kiezen om de herstelwerkzaamheden aan bestrating of tuin te laten uitvoeren door een gespecialiseerd hoveniers- of bestratingsbedrijf. Deze kosten kunnen echter niet verhaald worden op De Laadpunt installateur

6. Elektrische installatie consument
6.1. Voor de meeste installaties geldt dat de elektriciteit tijdelijk uitgeschakeld moet worden voor een veilige installatie. Wij raden u aan stekkers van elektronische apparatuur op voorhand uit het stopcontact te halen, zodat deze geen schade ondervinden van het uit- en inschakelen van de elektriciteit. De Laadpunt installateur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan elektronische apparatuur.
De Laadpunt installateur is niet verantwoordelijk voor de netbeheerders-aansluiting (hoofdaansluiting). Indien de aansluiting van de netbeheerder niet voldoet aan de gewenste vermogensvraag, het spanningsniveau of een correcte aardingsvoorziening kan het zijn dat de laadinstallatie niet of niet optimaal functioneert. Uit veiligheidsoverweging kan de installatie uitgeschakeld worden totdat de genoemde aansluiting wel voldoet aan genoemde eisen.
Als de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die door u als Wederpartij veroorzaakt is, dan dient u de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden, voor zover deze omstandigheid aan u kan worden toegerekend.
6.2. Er dient ter plaatse een veilige en werkende elektrische installatie aanwezig te zijn waarop het laadstation kan worden aangesloten, in dezelfde staat zoals gedeeld met De Laadpunt installateur ten tijde van de aanvraag offerte. Tevens dient u te zorgen voor schone, droge, veilige en goed bereikbare werkplekken. Zowel bij de meterkast als de kruipruimte, voor het geval er kabels onder de vloer moeten worden aangelegd.
In de meterkast dient voldoende ruimte te zijn voor een eventuele uitbreiding van de benodigde groepen. De aansluiting van de netbeheerder dient te voldoen aan de gewenste vermogensvraag en spanningsniveau van de installatie na uitbreiding.
Tevens dient een correcte aardingsvoorziening aanwezig te zijn. Dit is uw verantwoordelijkheid.
Om gebruik te maken van de functionaliteit van het laadstation dient er een werkende DSL router (WiFi) aanwezig te zijn met ruim voldoende bereik op de locatie waar de EV oplaadpunt wordt geplaatst. Tevens kan het nodig zijn dat er een vrije LAN-poort (poort op de router of switch) beschikbaar moet zijn. Zorg ervoor dat u uw WiFi-wachtwoord bij de hand hebt op het moment van de installatie.
Mocht er software bestaan behorende bij de aangeschafte apparatuur, verzoeken wij u deze reeds geïnstalleerd en ingelogd te hebben op het betreffende medium.

7. Schade veroorzaakt door de installateur
Indien er sprake is van schade ten tijde van een installatie, neemt de installateur contact op met De Laadpunt installateur. De Laadpunt installateur stellen vast of de schade door de installateur veroorzaakt is. Indien dit wordt vastgesteld, versturen wij dezelfde dag een e-mail naar de Wederpartij waarin De Laadpunt installateur schriftelijk de schade erkent. Wij stellen vast of wij de schade zelf kunnen repareren, of dat wij herstelwerkzaamheden door een derde (in redelijkheid en billijkheid) vergoeden.
Wij vergoeden eventuele schade gerelateerde kosten enkel op basis van een gespecificeerde factuur. De verwachte kosten kunnen niet in mindering worden gebracht op de kosten van de installatie. Deze kosten dienen onverminderd binnen 3 dagen na dagtekening van de factuur betaald te worden aan De Laadpunt installateur.
Wij vergoeden geen kosten voor indirecte schade, zoals verlies van omzet of gederfde winst of verlies van goodwill en reputatie.
Bovenstaande is niet van toepassing op eventuele schade bij het raken van leidingen, zoals aangegeven onder “Boren, graafwerkzaamheden en bestrating”, of aan elektronische apparatuur, zoals aangegeven onder “Elektrische installatie consument”.

8. Garantie
De Laadpunt installateur biedt 2 jaar garantie op de installatie. Deze garantie heeft betrekking op een door De Laadpunt installateur uitgevoerde installatie welke niet naar behoren werkt door incorrecte uitvoering/aansluiting. Indien blijkt dat dit het geval is zorgt De Laadpunt installateur binnen een redelijke termijn voor herstel, zonder kosten voor u. De verantwoordelijkheid voor het gebruik volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing ligt echter bij u als gebruiker, defecten die ontstaan door oneigenlijk gebruik vallen niet onder de installatie-garantie.
Indien De Laadpunt installateur defecten moet herstellen of onderdelen vervangen die niet onder de installatie-garantie vallen, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
Indien er sprake is van een storing, dient de Wederpartij dit aan De Laadpunt installateur te melden.       De Laadpunt installateur dient vervolgens een redelijke termijn te krijgen de storing te analyseren, reproduceren en -indien gevonden- te verhelpen, vermits deze storing niet te wijten is aan oneigenlijk gebruik door u als Wederpartij. Indien u ervoor kiest de storing toch door een derde partij te laten repareren, kunnen deze kosten niet op De Laadpunt installateur verhaald worden.

Home 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn